TravelCompass Logo TravelCompass Title

Useful Swahili Phrases

Swahili is spoken in Kenya and Tanzania.

Phrase Translation Pronounciation
Jambo Hello jam-bo
Habari gani How are you? ha-ba-ri ga-ni
Nzuri Fine nzu-ri
Habari za asubuhi Good morning ha-ba-ri za a-su-bu-hi
Habari za jioni Good evening ha-ba-ri za ji-oni
Kwa heri Goodbye kwa he-ri
Nafurahi kukuona Nice to meet you na-fu-ra-hi ku-ku-ona
Ndiyo Yes ndi-yo
Hapana No ha-pa-na
Asante Thank you a-san-te
Tafadhali Please ta-fa-dha-li
Nasikitika I am sorry na-si-ki-ti-ka
Samahani Excuse me sa-ma-ha-ni
Sifahamu I don't understand si-fa-ha-mu
Je, unasema Kiingereza? Do you speak English je, una-se-ma kin-ge-re-za
Jina langu ni ... My name is ... ji-na lan-gu ni ...