TravelCompass Logo TravelCompass Title

Useful Afrikaans Phrases

Afrikaans is spoken in South Africa.

Phrase Translation Pronounciation
Hallo Hello hah low
Goeiendag Good day xooee-en dahx
Goeiemore Good morning xooee-e-maw-re
Goeimiddag Good afternoon xooee-e-me-dahx
Goeinaand Good evening xooee-e-naht
Totsiens Goodbye tawt seens
Dankie Thank you dung key
Asseblief Please ahs suh bleef
Ja Yes yah
Nee No nea
Verskoon my Excuse me fer-sk-oahn may
Dit spyt my werklik I'm sorry det spayt may vehrk-lek
Waar is die badkamer? Where is the bathroom? vahr uhs dee baht ca muhr
Help Help help
Verstaan jy? Do you understand? fer-stahn yay
Ek verstaan nie I don't understand Ehk fer-stahn nee
Dit is goed om jou te ontmoet It is nice to meet you. duht uhs xoot awm yoh tuh awnt moot
My naam is ... My name is ... May nahm es ...
Ek het jou lief I love you Ehk hat jo lif
Ek is siek I am ill Ehk es seek