TravelCompass Logo TravelCompass Title

Useful Dutch Phrases

Dutch is spoken in Netherlands and Suriname.

Phrase Translation Pronounciation
Hallo Hello hah-low
Hoe gaat het How are you? hoo gaht hut
Goedemorgen Good morning goo-duh-more-gun
Goedemiddag Good afternoon goo-duh-mid-dahg
Goedenavond Good evening goo-duhn-ah-vunt
Slaap lekker Good night slahp leck-uhr
Tot ziens Goodbye tot seens
Até mais tarde See you later aa-te mais taarr-de
Dank u Thank you dahnk uu
Alstublieft Please ahl-stuu-bleeft
Ja Yes yah
Nee No nay
Mag ik even uw aandacht Excuse me mahg ick ayvuhn uuw ahndaght
Waar is het toilet? Where is the bathroom? wahr is hut twah-let
Ik begrijp het niet I don't understand ck buh-grayp hut neet
Mijn naam is ... My name is ... meyn nahm is ...
Laat me met rust Leave me alone laht muh met rust
Ik hou van jou I love you ick how fon yuh
     
Numbers    
Een One ain
Twee Two tway
Drie Three dree
Vier Four fier
Vijf Five vayf
Zes Six Zehs
Zeven Seven zay-vuhn
Acht Eight ahgt
Negen Nine nay-gun
Tien Ten teen
Honderd One hundred hon-duhrt